Smernice:

 • Smernica 2/2006 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z fondov Európskej únie (ďalej len EÚ) do rozpočtu mesta

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2013

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2012

 • VZN č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 • VZN č. 2/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 3/2012 o výške príspevku za po byt dieťaťa v materskej škole
 • VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003 o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely v znení neskorších zmien a doplnení
 • Dodatok č. 2 k VZN č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2011

 • VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely
 • Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 • Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
 • VZN č. 3/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času zriadeného Mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2010

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2009

 • VZN č. 1/2009 Požiarny poriadok mesta Gbely
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2008

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2007

 •  VZN č. 1a/2007 o určení školského obvodu základnej škole zriadenej mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2006

 • VZN č. 2/2006 o úprave podmienok poskytovanie finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2005

 • VZN č. 3/2005 ktorým sa určuje záväzná časť Územného plánu zóny Adamovské jazerá I. a II.

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2004

 • VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu základnej škole zriadenej mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2003

 • VZN č. 1/2003 o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2002

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2000

 •  VZN č. 2/2000 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku

 

Všeobecne záväzné nariadenia 1998

 • VZN č. 2/1998 Verejné priestranstvá určené na vylepovanie volebných plagátov

 

Všeobecne záväzné nariadenia 1994