GBELY – BAŠTY OZELENELI

GBELY – BAŠTY OZELENELI

Okolie uzavretej skládky Gbely-Bašty nedávno skrášlili novovysadené stromy. Zamestnancom spoločnosti NAFTA a.s., z ktorých polovica bola Gbelanov, pomáhali aj gbelskí hasiči.

 

            Výsadbou bola ukončená rekultivácia skládky, ktorá začala pred piatimi rokmi a prebiehala v niekoľkých etapách.

V októbri pribudli v lokalite Gbely-Bašty lipy, javory, jasene, borovice – celkom 300 ks stromov, ktoré dodala lesná škôlka Šajdíkove Humence. Druhy drevín boli zvolené podľa tých, ktoré už v blízkom okolí skládky rastú, podľa vlhkostných pomerov a orientácie plochy. Dôvodom výsadby však nebolo len skrášliť prostredie, ale predovšetkým postarať sa o kvalitu životného prostredia v lokalite, v ktorej spoločnosť NAFTA pôsobila dlhé roky.

„Ochrana zdravia a životného prostredia je súčasťou každodenného života našej spoločnosti. Zaviazali sme sa chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na našej prevádzke alebo žijú v regiónoch, kde pôsobíme. Preto investujeme aj do likvidácie environmentálnych záťaží,“ zdôvodnila túto aktivitu asi tridsiatky dobrovoľníkov zo spoločnosti NAFTA a.s. jej hovorkyňa, Tatiana Birošová.

Centrálna skládka vrtných odpadov Gbely-Bašty bola vybudovaná pred takmer dvadsiatimi rokmi v jame po ťažbe hlín. V roku 2004 bola jej prevádzka ukončená a o 7 rokov neskôr bola kvôli zamedzeniu vplyvu škodlivých látok na životné prostredie uzavretá a jej povrch zrekultivovaný v zmysle platných zákonov.

„S prácami sme začali v auguste 2011. Najprv prebehlo uzatvorenie skládky, teda vybudovanie tesniacich vrstiev, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu zrážkových vôd s odpadom. Následne bola vykonané rekultivácia povrchu skládky, čiže jej zatrávnenie,“ spresnil Dominik Tomáš, vedúci odboru HSE spoločnosti NAFTA a.s. „Tu je dôležité spomenúť, že na skládke je zakázané vykonávať akékoľvek zemné práce, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu tesniacich vrstiev.“ Biologickou rekultiváciou, t.j. vysadením stromčekov, boli práce na skládke ukončené. Z dlhodobého  hľadiska však NAFTA a.s. prostredníctvom na to oprávnenej organizácie zabezpečuje pravidelné monitorovanie vplyvu skládky na životné prostredie. Výsledky tohto monitoringu sú zasielané na príslušné úrady. Hoci návštevníci mesta Gbely si možno nič nevšimnú a domáci budú časom na skládku už len spomínať, v pozornosti zainteresovaných tak zostáva aj naďalej.

Tatiana Birošová

Leave a Comment