Kam odovzdať opotrebované pneumatiky?

Kam odovzdať opotrebované pneumatiky?

Kam odovzdať opotrebované pneumatiky?

 

Upozorňuje občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebované pneumatiky odovzdávať do zberného dvora, pretože nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

 

Pneumatiky sú spotrebný tovar a každý motorista ich musí po určitom čase vymeniť.

Kam teda s pneumatikou?

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť konečnému spotrebiteľovi (čiže držiteľovi a vlastníkovi auta) odovzdať odpadové pneumatiky výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ich nemal od konečného používateľa odobrať, teda tie je možné ich odovzdať ani v zbernom dvore, pretože by konali v rozpore so zákonom o odpadoch.

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platný od 1. 1. 2016 zaviazal výrobcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber v rámci siete distribútorov bez obmedzenia množstva, čo sú  predajné miesta, ktoré sú povinné bez nároku na kúpu novej pneumatiku prevziať.

Distribútorom je pritom každý, kto „poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja“.

Inak povedané povinnosť prevziať opotrebované pneumatiky majú všetky servisy, pneuservisy a predajne, aj keď pneumatiky nepredávajú.

Pritom nesmú zákazníkom vnucovať kúpu nových pneumatík ani iného produktu či služby.

Oznam o tom, že pneumatiky bezplatne odoberajú, musí vyvesiť na viditeľnom mieste svojej prevádzky aj na webovej stránke firmy.

Pokuty pre distribútorov aj nezodpovedných občanov

Distribútor, ktorý odmietne prevziať pneumatiku, dopustí sa porušenia zákona o odpadoch, za čo mu hrozí pokuta od 800 € do 80 000 eur.

Občan ako konečný používateľ, ktorý neodovzdá opotrebovanú pneumatiku distribútorovi, dopustí sa priestupku, za čo mu možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Tak isto právnické osoby alebo podnikatelia, ktorí neodovzdajú pneumatiky distribútorovi, môžu byť sankcionovaní pokutou od 1 200 € do 120 000 €.

 

Leave a Comment