• Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gbely oznamuje, že počas letných prázdnin bude v prevádzke Materská škola na ulici Záhumenice v čase od 7.8.2017 do 31.8.2017 prerušená prevádzka v súlade s § 2 ods. 6  vyhlášky č. 306/2008 o materských školách v znení neskorších predpisov a školským poriadkom. Prevádzka sa obnoví 4.9.2017. V uvedenom čase budú pedagogický zamestnanci čerpať riadnu dovolenku. Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


 

Predaj ovocia a zeleniny 

Podnikateľka z Dunajskej Stredy každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.

 


  • Obec Unín oznamuje záujemcom o pálenie ovocných destilátov v unínskej pálenici,  že sa  môžu prihlásiť  u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku  osobne, alebo telefonicky   na č. tel. 6628226 alebo 0908 278 688. Pálenica bude v prevádzke od 19. 9. 2017. Najlepšie je volať večer.

 

  • UPOZORNENIE! Z dôvodu množiacich sa podvodných konaní na senioroch spáchaných formou telefonických žiadostí o finančnú hotovosť pre chorého člena rodiny, polícia týmto upozorňuje najmä starších občanov, aby boli opatrní. Podvodníci žiadajú od seniorov telefonicky peniaze pre chorého člena rodiny a majú vedomosť o menách členov rodiny. V prípade, že je takto senior kontaktovaný, polícia odporúča poznačiť si číslo volajúceho, preveriť si u členov rodiny, či sa jedná o pravdivý telefonát. Nedávať peniaze cudzím osobám a v prípade akýchkoľvek pochybností o pravdivosti telefonátu kontaktovať linku 158.

Zvoz odpadu, papiera a plastov


  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku 88 rokov zomrela pani Aurélia Polesňáková rodená Bučková z ulice Pionierskej.

Smútočný obrad so zosnulou bude kresťanským obradom dňa 18.8.2017 t.j. v piatok o 15:00 hodine v Dome smútku v Gbeloch. Svätá omša bude o 14:00 hodine.