Predaj obedových lístkov

Vedenie domu pokojnej staroby oznamuje dôchodcom stravníkom, že obedové lístky sa budú predávať v dňoch 28. až 30. marca 2017 t.j. utorok, streda a štvrtok v čase od 09.30 do 14.30 hod.

 Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016

 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie

 

  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.