V zmysle ustanovení § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a § 2 Vyhlášky MF SR o úhrade nákladov na sprístupnenie informácií určujem tento sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií v podmienkach Mesta Gbely:

Náklady spojené so zhotovením kópií (papier, toner)

 • 1 strana čierno-biela 0,15 €Náklady spojené so zadovážením technických nosičov
 • informácia poskytnutá na diskete 0,66 €
 • informácia poskytnutá na CD 1,99 €Náklady spojené s odoslaním informácie
  Informácia odoslaná:
 • faxom podľa cenníka ST, a.s.
 • e-mailom podľa cenníka ST, a.s.
 • obálka malá 0,02 €
 • obálka stredná 0,03 €
 • obálka veľká 0,06 €
 • poštové poplatky podľa cenníka Sl. pošty, š.p.
  Úhrada sa určí ako súčet týchto nákladov.
  Tento sadzobník platí od 7.6.2010.
  V prípade zmien cien vstupov ovplyvňujúcich uvedené náklady, budú upravené i príslušné sadzby úhrad.

V Gbeloch dňa 7.júna 2010

Ing. Jozef Hazlinger, v.r.
primátor mesta