Územný plán zóny Adamovské jazerá I. a II. – Komplexný urbanistický návrh

Územný plán mesta Gbely, Zmeny a doplnky ÚPN mesta Gbely č. 1-5 a Územný plán zóny Adamovské jazerá I. a II. sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Gbeloch (na stavebnom úrade) každý pracovný deň počas úradných hodín.