Ing. Mária Poláková

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.

2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciu :
a/ poslanca mestského zastupiteľstva
b/ primátora
c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom
d/ iného zamestnanca mesta
e/ podľa osobitného zákona

3. Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu:
– nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
– účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
– hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
– príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
– hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii mesta,
– čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
– správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mestu účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
b/ preveruje:
– ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
– tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
– opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
– možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c/ vypracúva odborné stanoviská:
– k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
d/ predkladá:
– výsledky kontroly priamo mestského zastupiteľstvu,
– mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

5. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Prešetruje sťažnosti proti činnosti prednostu mestského úradu, veliteľa požiarneho zboru mesta alebo iného zamestnanca mesta a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je mesto zriaďovateľom.

6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadaniach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

kontrola 2011

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť