Narodenie dieťaťa:

 • Rodný list obdržíte na matričnom úrade v mieste, kde sa dieťa narodilo.  Jeho vydanie nepodlieha poplatku.

Rodičia – manželia potrebujú k vabaveniu nasledovné doklady:

 • sobášny list – originál
 • občianske preukazy oboch rodičov
  V zmysle zákona č.300/93 Z.z. je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia. Matka ho zvyčajne podpisuje už v pôrodnici, otec pri jeho vyzdvihnutí. Ak sa otec nemôže dostaviť pre rodný list svojho dieťaťa, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie na matrike alebo u notára, že s uvedeným menom súhlasí.

Matka dieťaťa – rozvedená:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Matka dieťaťa – slobodná:

 • občiansky preukaz – ak nechce spísať zápis o určení otcovstva
 • ak matka chce spísať zápis o určení otcovstva, musia byť prítomní obidvaja rodičia (musia mať občiansky preukaz) a zápis sa spíše len v tom prípade, ak sú obidvaja plnoletí
 • ak rodičia majú spísanú zápisnicu pred narodením o určení otcovstva stačí keď príde otec a predloží OP oboch rodičov

Duplikát rodného listu

 • Duplikát rodného listu (v prípade straty) vybavíte na matričnom úrade, kde bol vydaný originál rodného listu. Jeho vydanie podlieha správnemu poplatku vo výške 5 Eur.

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade – v obradnej sieni v budove MsÚ Gbely, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  • rodný list
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte
  • potvrdenie o osobnom stave
  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 

Duplikát sobášneho listu

 • Podlieha správnemu poplatku vo výške 5 Eur.

 

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 Eur.

 

Jeho vybavenie zabezpečuje pozostalý prípadne pohrebná služba.

 

Potrebné doklady:

 • List o obhliadke mŕtveho 3x (vydá obhliadajúci lekár)
 • Občiansky preukaz zomrelého

Vydanie úmrtného listu je bezplatné, na vydanie duplikátu sa vzťahuje správny poplatok vo výške 5 Eur.

 

Ďalšie informácie:

V prípade pochovania zosnulého na miestnom cintoríne Gbely je potrebné MsÚ oznámiť tiež hrobové miesto, v ktorom bude zosnulý pochovaný. Táto informácia slúži na evidenčné účely. Ak bude zriadené nové hrobové miesto, platí sa jednorazový poplatok vo výške 83 Eur. Hrobové miesto sa užíva prostredníctvom nájmu, ktorý platí vždy na 1 rok a to v nasledovnej výške:

 • 1-hrob (detský) – 1 Eur
 • 2-hrob – 2 Eur
 • 3-hrob – 3 Eur
 • 4-hrob – 4 Eur

V Slovenskej republike môže občan podať žiadosť o výpis na každom orgáne prokuratúry, alebo v obci, ktorá je matričným úradom alebo na niektorej z 300 pobočiek Slovenskej pošty.

V súčasnosti vybavuje register trestov žiadosti na počkanie na pracoviskách okresných prokuratúr a na 300 pobočkách Slovenskej pošty a. s. vrátane pobočky Slovenskej pošty Gbely, na ul. SNP 1503. Kompletný zoznam pobočiek tu.

Na ostatných pracoviskách (prokuratúry a obce) trvá väčšinou 1 až 3 dni. Vybavenie žiadostí sa predlžuje  o čas doručenia Slovenskou poštou (cca 2- 3 týždne).

 

Späťvzatie priezviska- po rozvode

 • Do 3 mesiacov od rozvodu bezplatne.

 

Pridanie mena – druhé, tretie meno

 • Na základe žiadosti bezplatne.

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť