Ing. Nataša Londarevová

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor prednostkamesta.

2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

  • organizuje prácu mestského úradu,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
  • organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
  • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,

 

4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.

msu1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského
zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutia primátora vydané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní a v konaní o priestupkoch,
d/ vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

3. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta.

4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Gbeloch, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

uradne_hodiny

Stránkové dni:
Pondelok: 7:00 16:00
Utorok: 7:00 14:00
Streda: 7:00 17:00
Štvrtok: 7:00 12:30
Piatok: 7:00 15:00

 

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť