1. Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie mestským zastupiteľstvom a to z poslancov mestského zastupiteľstva.

2. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

3. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva,
b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora /§ 13 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/,
c/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.

4. Zástupca primátora v súčinnosti s prednostom MsÚ zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne.

5. Zástupca primátora v súčinnosti s prednostom mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

6. Rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a prednostu mestského úradu.

7. Organizuje práce pri príprave rozpočnu mesta.

8. Pripravuje v súčinnosti s prednostom Msú zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy.

9. Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností.

10. Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi.

11. Plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť