Zberný dvor odpadov na ulici Piesky č. 1604

je otvorený

v piatok           od 10.00 do 16.00 hodiny

v sobotu          od   8.00 do 16.00 hodiny

od 12.00 do 12.30 hodiny je obedňajšia prestávka.

 

Do zberného dvora odpadov je možné odovzdať oddelene vytriedené zložky komunálneho odpadu. Tieto môže odovzdať každý občan mesta, ktorý je poplatníkom tzn. kto si platí miestny poplatok za komunálny odpad.

 

V zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať:

obaly z papiera a lepenky, papier, lepenka

 • kancelársky papier, knihy a zošity
 • obalový papier, kartóny a krabice (tieto treba zložiť)
 • noviny a časopisy
 • farebné papierové obaly recyklovaný papier

 

obaly z plastov, plasty

 • PET fľaše z nápojov rôznych farieb
 • obaly z čistiacich prostriedkov, aviváže a kozmetiky
 • fólie, polystyrén

 

sklo

 • sklo biele, fľaše, zaváraninové poháre
 • sklo z okenných tabúľ

 

vyradené elektronické a elektrické zariadenia

 • biela technika – domáce spotrebiče (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky atď.)
 • čierna technika – spotrebiče (televízory, videá, sporáky atď.)
 • kancelárska technika (počítače, tlačiarne, kopírky …)
 • káble, staré zástrčky a vypínače
 • elektrické nástroje (vŕtačky, vysávače, el. hračky …)

 

batérie, monočlánky, akumulátory

 • opotrebované akumulátory z osobných nákladných automobilov a traktorov
 • monočlánky
 • batérie

 

objemný odpad

 • rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, koberce, matrace, gumolity a pod.
 • okenné rámy bez sklenej výplne

 

drobný stavebný odpad

 • z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona stavebné povolenie
 • drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky
 • umývadlá, WC
 • odpad pri natieračských prácach
 • drobné úlomky tehál
 • odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy)
 • okná, dvere
 • bytové jadrá

Pôvodca/držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť t.j. môže ju využiť pri ďalšej stavbe.

Za DSO sa platí v zmysle zákona poplatok vo výške 0,025 € za kg takéhoto odpadu. Platí sa v hotovosti v zbernom dvore odpadov.

Upozornenie: Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona, považuje sa takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať v súlade s § 77 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., na vlastné náklady. Doklad o likvidácii odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

 

A čo ešte sa zberá v zbernom dvore odpadov?

 • odpadové farby a laky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, odpadový toner z tlačiarní
 • odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje,
 • jedlé oleje a tuky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
 • plastové obaly od olejov, znečistené plastové obaly
 • textílie a šatstvo
 • žiarivky, žiarovky, neóny
 • pesticídy, rozpúšťadlá
 • kovy a kovové obaly

 

Pravidlá dovozu a preberania odpadu

Každý občan je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom v ZDO, pokynmi pracovníka ZDO. Taktiež je povinný dodržiavať čistotu a ukladať oddelené zložky odpadov do príslušných nádob. (napr. okná vysklené, skrine a nábytok rozobratý a pod.)

Pri dovoze odpadu je občan povinný prihlásiť sa na vrátnici ZDO a riadiť sa pokynmi pracovníka zberného dvora. Ďalej je občan povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi zberného dvora na požiadanie občiansky preukaz na zápis údajov do evidencie. V evidencii a vážnom lístku bude pre štatistické vyhodnocovanie zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu, ŠPZ auta ak je odpad dovezený autom. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

Do ZDO nie je dovolené dovážať:

 1. Odpad vznikajúci podnikateľskou činnosťou. Ak podnikateľ zabezpečuje odvoz odpadu pre občana mesta, tento sa musí dostaviť spolu s podnikateľom. V opačnom prípade zamestnanec odmietne odpad prevziať.
 2. Biologický odpad – lístie, tráva, burina, uhynuté zvieratá a iný podobný biologický odpad.
 3. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu –  azbest, výbušné a podobné hmoty.

 

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová

 

Nezabúdajme  však, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.

 

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak.

Orgánom ochrany prírody je pre katastrálne územie mesta Gbely – Mesto Gbely.

 

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia
 • nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch
 • narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

 

Výrub stromov a kríkov – žiadosť 

 

Správny poplatok pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je:

 • 10 € pre fyzické osoby
 • 100 € pre právnické osoby

(Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z. položka 161)

 

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová
vyrub

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – skrátene MZZO

Čo je to MZZO?

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sa všeobecne dá označiť činnosť, technológia, stavba a i., ktorá počas prevádzky vypúšťa do ovzdušia látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie alebo iným spôsobom obťažujúce. MZZO je zdroj znečistenia, ktorý nedosahuje vyhláškou (410/2012 Z.z.) stanovené množstvo na to, aby bol zaradený do skupiny stredných alebo veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Napríklad u zariadení akými sú kotol a krb, ktoré sú zároveň najčastejšie sa vyskytujúcimi MZZO v mestách a obciach je limit max. 0,3 MW.

Povolenie na MZZO vydáva príslušná obec alebo mesto v ktorom bude tento zdroj umiestnený.

 

MZZO a stavba

Ak sa chystáte stavať pravdepodobne bude Váš nový projekt vykurovaný plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo, krbom alebo ich kombináciou. V takom prípade potrebujete súhlas mesta na stavbu MZZO (§ 17 ods. 1 písm. a) 137/2010 Z.z.). MZZO nie je len kotol, ale celý technologický celok t.j. rodinný dom,  chata, výrobná alebo skladová hala a pod. Výkon ZZO sa počíta ako súčet výkonov všetkých zariadení a podľa toho je zdroj zaradený do kategórie veľký, stredný alebo malý zdroj. Napríklad ak máte v dome krb s výkonom 8 kW a kotol s výkomon 24kW výsledný výkon je 32kW čo je 0,032MW a teda podmienku pre MZZO (do 0,3 MW) spĺňate.

Súhlas mesta na MZZO sa vydáva v dvoch stupňoch a to ako záväzné stanovisko k povoleniu stavby (k vydaniu stavebného povolenia) a ku kolaudácii (rozhodnutiu o užívaní stavby).

V prvom stupni pri plánovaní stavby treba doložiť projekt pričom predmetom záujmu sú najmä nasledovné fakty: lokalita stavby MZZO, plánované zariadenia (kotle, krby), situovanie v rámci objektu, výkony a výška vypúšťania spalín čiže výška komína.

V druhom stupni pri kolaudácii treba doložiť stanovisko z prvého stupňa, ak nebolo vydané tak projekt, stavebné povolenie, certifikáty alebo záručné listy od použitých zariadení.

 

MZZO a poplatky

Podnikateľ (FO aj PO) ktorý má na území mesta prevádzku v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť (nie však jeho rodinný dom) je povinný každoročne do 15.2. nahlásiť mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe tohto nahlásenia mesto vyrúbi rozhodnutím výšku poplatku za predchádzajúci rok ( § 6 ods. 4,5,6 zákona 401/1998).

 

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová

 

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Gbely

Na základe § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch mesto Gbely zverejňuje popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste.

 

Prílohy z mesačníka Gbelan:

 

Ministerstvo životného prostredia:

 

 

Zmesový komunálny odpad

 

Ukladá sa do zberných nádob:

 • 120 l alebo 240 l nádoby z  PVC,
 • 1100 l kontajner z PVC alebo pozinkovaný,

 

do vriec:

 • vrecia 110 l čiernej farby s logom prepravcu. (tieto je možné zakúpiť si na Mestskom úrade v Gbeloch)

 

Interval odvozu:

 • Zber komunálneho odpadu je v meste 1 x za 14 dní.
 • Zber komunálneho odpadu v mestskej časti Adamov 1 x za 14 dní, počas mesiacov jún – september 1 x za 7 dní. Na tento účel sú tu rozmiestnené 1100 l kontajnery primerane na určitý počet chát

 

Povinnosti fyzických osôb:

 • Každý pôvodca odpadu je povinný zriadiť si vyhradené miesto pre zbernú nádobu tak aby:
 1. nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernou nádobou nespôsobovala prekračovanie  príslušnej hranice hlučnosti,
 2. bol k zbernej nádobe zabezpečený dostatočný prístup v čase vývozu,
 3. nebola zberná nádoba trvale uložená na chodníku, komunikácii a zelenom páse, bola zberná nádoba v čase vývozu riadne pripravená na odvoz.
 4. zakazuje sa napĺňať zberné nádoby organickým odpadom (hnoj, uhynuté zvieratá, zemina, kamenivo, biologicky rozložiteľný komunálny odpad – odpad zo zelene a kuchynský odpad).

Papier

Ukladá sa do:

 • plastových vriec modrej farby, ktoré má každá domácnosť pridelené,
 • obyvatelia ulíc Učňovská a Záhumenice ukladajú do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú na to určené.

 

Patria sem:  noviny, časopisy, lepenka (krabice od rôznych druhov tovaru  poskladané a zviazané) kartón, obalový papier, spisy, zošity, kancelársky papier, letáky, výkresy, obálky, letáky a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, kopírovací papier, celofán, znečistený papier, voskový papier, obaly z mlieka, použité obrúsky a plienky.

Interval odvozu: 

 • v čase vyhláseného zberu je každý povinný vrece s papierom, zviazané noviny, časopisy a lepenku z domácností vyložiť pred rodinný alebo bytový dom,
 • vyváža sa 1x za mesiac

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby si dohodnú spôsob zberu papiera s organizáciou oprávnenou zberom na vlastné náklady;


Plasty

Ukladá sa do:

 • plastových vriec žltej farby, ktoré má každá domácnosť pridelené,
 • obyvatelia ulíc Učňovská a Záhumenice ukladajú do 1100 l kontajnerov žltej farby, ktoré sú na to určené.
 • Každý je povinný pred umiestnením plastových fliaš do vreca alebo kontajnera, tieto stlačiť tak, aby bol zmenšený ich objem.

 

Medzi plasty patria:  PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov, PP (polypropylén): obaly od jogurtov

Nepatria sem: plastové obaly od motorových olejov a znečistené plastové obaly škodlivinami, PS (polystyrén): penový polystyrén a rôzne plastové nádobky (tieto treba odovzdať do zberného dvora odpadov)

Interval odvozu: 

 • v čase vyhláseného zberu je každý povinný vrece s plastami, vyložiť pred rodinný alebo bytový dom,
 • vyváža sa 1x za mesiac

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby si dohodnú spôsob zberu plastov s organizáciou oprávnenou zberom na vlastné náklady.


Kovové obaly

Kovové obaly ako napr. plechovky, konzervy je možné umiestňovať do vreca a kontajnera určeného na PLASTY.

Ostatné kovy

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú v zbernom dvore odpadov.

Patria sem: obaly od sprejov, hliníkové obaly, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

Väčšie  kusy  kovového  odpadu  ako  je  napr.  kovový šrot, oceľ, drôt, farebné  kovy je potrebné odovzdať do zberného dvora odpadov.


Sklo

Ukladá sa do: určených nádob zelenej farby s označením „SKLO“, ktoré sú rozmiestnené v meste

Patrí sem: farebné a biele sklo, fľaše a zaváraninové poháre vyprázdnené a zbavené kovových uzáverov, biele sklo tabuľové, sklenené obaly rôznych farieb, sklo z okenných tabúľ.

Nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, fľaše silne znečistené farbou a tukom, plexisklo, (tieto zložky patria do komunálneho odpadu – popolnice)

 • žiarovky, neónky  a veľké tabuľové sklo sa odovzdáva v zbernom dvore odpadov

 

Zakazuje sa do týchto nádob vhadzovať znečistené sklo, naplnené inými látkami. Zakazuje sa taktiež do týchto nádob vhadzovať akýkoľvek iný odpad.

Interval odvozu: vývoz je zabezpečený 1 x za 3 mesiace

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby si dohodnú spôsob zberu skla s organizáciou oprávnenou zberom na vlastné náklady.


Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom (kompostovaním), ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

Patria sem: použité (prepálené) jedlé oleje z domácností

 • Odpady si  pôvodcovia  dávajú  do vlastných  uzatvárateľných nádob (napr. PET  fľaše).
 • Tieto potom odovzdávajú do zberného dvora odpadov. Je zakázané ich vylievať do kanalizácie.

 

Konáre z orezávania stromov

 • Túto zložku odpadu možno priviezť na plochu, ktorá sa nachádza vedľa zberného dvora odpadov na ulici Piesky. Plocha je prístupná počas otváracích hodín zberného dvora a to piatok a sobotu.
 • Je zakázané voziť sem iný biologicky rozložiteľný odpad okrem konárov.
 • Taktiež sa zakazuje ponechávať konáre z orezávania stromov na verejnom priestranstve.

 

Ostatný odpad zo záhrad

 • zelený biologicky rozložiteľný odpad – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, burina, pozberané zvyšky z pestovania, zvyšky rastlín, kukurice, piliny, drevná štiepka, hobliny, …

 

Spôsob zhodnotenia: Všetky tieto zložky odpadu z domácností sú kompostovateľné, preto ich obyvatelia zhodnotia kompostovaním na svojich domácich kompostoviskách.

 

Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.


Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona stavebné povolenie. Za DSO sa považuje najmä:

 • drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky
 • umývadlá, WC
 • odpad pri natieračských prácach
 • drobné úlomky tehál
 • odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy)
 • okná, dvere
 • bytové jadrá

 

Pôvodca/držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť t.j. môže ju využiť pri ďalšej stavbe. Zvyšnú časť je povinný umiestniť za úhradu do Zberného dvora odpadov na ulici Piesky č. 1604.

Výška poplatku je 0,015 € za kg DSO. Platí sa v hotovosti v zbernom dvore odpadov.

Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona, považuje sa takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať v súlade s § 77 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., na vlastné náklady. Doklad o likvidácii odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.


Objemný odpad

Objemné odpady sú komunálne odpady od fyzických osôb, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Je to najmä nábytok, staré okná, dvere, nádoby … Takýto odpad môže fyzická osoba – obyvateľ mesta Gbely, odovzdať do zberného dvora odpadov.

Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá mesta.

Každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba si môže objednať u oprávneného subjektu veľkoobjemový kontajner, prepravu a zneškodnenie objemného odpadu, mimo zvozu organizovaného mestom, ktorý vyprodukuje naviac, za úplatu. Informácie o aktuálnych oprávnených subjektoch na zneškodnenie odpadov, mu budú poskytnuté na Mestskom úrade v Gbeloch .


Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

 • Viacvrstvové  kombinované  materiály  sa  triedia  do  1100 l  zberných  nádob žltej farby s označením „PLASTY“ alebo do  vriec, ktoré sú určené na plasty.

 Interval odvozu:    1x za mesiac


Batérie a akumulátory

 • použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory.

 

Zber: Občan je povinný odovzdať použité batérie do určených nádob, ktoré môžu byť umiestnené aj v predajniach u distribútora batérií a akumulátorov. Odpad je možné tiež odovzdať v zbernom dvore odpadov.

Zakazuje sa:

 • odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom,
 • ukladať ich do zberných nádob na komunálny odpad.

Textil a šatstvo

Ukladá sa do: kontajnera na vhodný textil , tieto sú vlastníctvom zmluvného partnera, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha podľa potreby.

Patrí sem: šatstvo vrátane všetkých druhov odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky – nezničené, doplnky k oblečeniu – čiapky, šály a pod. Vhodný textil musí byť čistý a suchý.

Interval zvozu: prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta. Textil je možné odovzdať i v zbernom dvore odpadov.


Elektroodpad z domácností

je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska  a telekomunikačná technika, mobily, videá,  hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

Interval zvozu: odpad sa odovzdáva na zberný dvor odpadov

Je zakázané dávať takýto odpad do nádoby na zmesový komunálny odpad.


Lieky

Patria sem: lieky nespotrebované fyzickými osobami.

Zber: Lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne, ktorá je povinná ich zhromažďovať.

Je zakázané vhadzovať ich do nádob na komunálny odpad.


Zberný dvor odpadov

Občan mesta Gbely, ktorý je poplatníkom (čiže si platí poplatok za komunálny odpad) môže odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore odpadov, na ulici Piesky č. 1604.

Prevádzková doba je:

piatok:   od 10.00 do 16.00 hodiny

sobota:  od   8.00 do 16.00 hodiny

Obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hodiny.

Informácie o druhoch odpadov, ktoré je možné odovzdať v zbernom dvore odpadov sú uvedené v záložke Zberný dvor odpadov.


Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – od prevádzkovateľa kuchyne

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domova sociálnych služieb a pod.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod.

Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) – je povinný v zmysle § 83 zákona o odpadoch zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sú uvedené v § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v § 10 VZN mesta Gbely č. 1/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Gbely.


 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Gbely je riešené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2016, ktoré je účinné od 1.7.2016.

Priestupky na úseku odpadového hospodárstva

 


Pneumatiky

Upozorňuje občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebované pneumatiky odovzdávať do zberného dvora, pretože nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

Pneumatiky sú spotrebný tovar a každý motorista ich musí po určitom čase vymeniť.

Kam teda s pneumatikou?

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť konečnému spotrebiteľovi (čiže držiteľovi a vlastníkovi auta) odovzdať odpadové pneumatiky výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ich nemal od konečného používateľa odobrať, teda tie je možné ich odovzdať ani v zbernom dvore, pretože by konali v rozpore so zákonom o odpadoch.

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. platný od 1. 1. 2016 zaviazal výrobcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber v rámci siete distribútorov bez obmedzenia množstva, čo sú  predajné miesta, ktoré sú povinné bez nároku na kúpu novej pneumatiku prevziať.

Distribútorom je pritom každý, kto „poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja“.

Inak povedané povinnosť prevziať opotrebované pneumatiky majú všetky servisy, pneuservisy a predajne, aj keď pneumatiky nepredávajú.

Pritom nesmú zákazníkom vnucovať kúpu nových pneumatík ani iného produktu či služby.

Oznam o tom, že pneumatiky bezplatne odoberajú, musí vyvesiť na viditeľnom mieste svojej prevádzky aj na webovej stránke firmy.

Pokuty pre distribútorov aj nezodpovedných občanov

Distribútor, ktorý odmietne prevziať pneumatiku, dopustí sa porušenia zákona o odpadoch, za čo mu hrozí pokuta od 800 € do 80 000 eur.

Občan ako konečný používateľ, ktorý neodovzdá opotrebovanú pneumatiku distribútorovi, dopustí sa priestupku, za čo mu možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Tak isto právnické osoby alebo podnikatelia, ktorí neodovzdajú pneumatiky distribútorovi, môžu byť sankcionovaní pokutou od 1 200 € do 120 000 €.

 

Spracoval:  Mgr. Miriam Kudolániová

 

 

 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 1. Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch, môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.
 1. Oznámenie sa podáva príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva t.j. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie oslobodenia 15, Skalica 909 01 alebo na Mestský úrad v Gbeloch, Námestie slobody 1261, Gbely 908 45
 1. Oznámenie podľa odseku 1 a 2 sa podá mestu alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová

 

email: vystavba@gbely.sk

tel: 034/690 64 28

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť